Osmdesátá léta otevřela v architektuře a stavebnictví řadu témat, která si zachovávají i dnes značnou aktuálnost. Více než předešlá období spoluformují dnešní skutečnost a přes veškerý - zejména technologický „pokrok“ – jsou dnešní době mentálně bližší, než předchozí dekády. V našem prostředí si totiž právě v osmdesátých letech společnost začala teprve silněji uvědomovat mnohé, co dnes již považujeme za běžně sdílené a přijímané postoje…
Naším cílem je setkání a debata mezi osobnostmi rozmanitých profesí, spojených s architekturou a stavební kulturou let osmdesátých v Československu. Oslovili jsme přímé aktéry, architekty, výtvarníky, designery, památkáře, teoretiky a chceme konfrontovat pohled “pamětníka” s náhledem dnešního badatele. Vybrali jsme čtveřici nosných tematických okruhů, snažících se podchytit vývojové tendence a myšlenkové proudy na poli architektury té doby – nejen ve sféře oficiálních architektonických sjezdů, ale i v neformálních diskuzích. Okruhy jsou nastaveny tak, aby poukázaly na pestrost a vrstevnatost architektury osmdesátých let, daly prostor pro kritické zhodnocení, a zároveň se pokusily o definování a zmapování důležitých momentů a témat charakterizujících tehdejší dění v architektuře:
Materialita – konstrukce, materiály, stavební postupy
Historické prostředí – památková péče, nové vstupy do historické architektury
Design – interiér, městský interiér, parter, výtvarné umění
Ekologie – stavby – sídla – krajina

osmdesatky@fa.cvut.cz